En uygun konut kredisi için bankaları karşılaştırın, kazançlı çıkın!

Tüketici Tarafından İpotekli Konut Kredisinin Kapatılması Süreci

Ödemenin Gecikmesi : Tüketicinin ödeme planında belirtilmiş tarihlerde taksit ödemelerini yapmaması halinde krediye temerrüt faizi işlemeye başlar.
Temerrüt faizi, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun sınırları çerçevesinde, kredi faizinin belli bir oranda fazlası olarak belirlenir. İlgili oran krediye ait Sözleşme Öncesi Bilgi Formu ve Kredi Sözleşmesi’nde de belirtilir. Kredi faizinin azami %30 fazlasıdır.

Ödeme Planının Yeniden Yapılandırılması : Tüketici geri ödemelerinde zorlandığını fark ederse, konut kredisi taksitlerini temerrüde düşürmeden, bankadan yeni bir ödeme planı yapılandırmasını talep edebilir. Bankanın yapılandırmayı kabul etmesi halinde, kredinin vadesi uzatılarak kredi taksitleri düşürülebilir.

Ancak, bu işlem sırasında banka tüketiciden yapmış olduğu hizmetlerin bedeli olarak komisyon tahsil edebilir.

Erken Ödeme Ücreti : TTüketicinin ödeme planında belirlenen taksitler haricinde bir ara ödeme yapmak istemesi veya kredi bakiyesinin tamamını ödeyerek kredisini vadesinden önce kapatmak istemesi durumunda erken ödeme ücreti ödenir. Erken ödeme ücreti kalan anaparanın en fazla %2 oranında olabilir. Tüketici, konut kredisini kanunun yürürlüğe girdiği 6 Mart 2007 tarihinden önce kullandıysa konut finansman kuruluşunun tüketiciden erken ödeme komisyonu talep etme hakkı yoktur.

Erken Ödeme Halinde Faiz İndirimi : Tüketici, bankaya borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi aynı zamanda bir ya da birden çok taksidi vadesinden önce ödeyebilir. Her iki durumda da banka, vadesinden önce ödenen taksitler ve kredi için gerekli faiz indirimini yapmakla yükümlüdür.

Kredinin Geri Ödenmemesi : Tüketicinin birbirini izleyen en az iki ödemede temerrüde düşmesi (birbirini izleyen en az iki taksidin ödenmemesi) halinde, banka hakkını saklı tutmuşsa, borcun tamamının ifasını talep edebilir.

Bankanın bu hakkını kullanabilmesi için en az bir ay süre vererek tüketiciye muacceliyet (ileri tarihli banka alacağının tamamının bir defada istenebilmesi hakkı) uyarısında bulunması gerekir.

Bu süre içerisinde borç ödenmezse banka tarafından iki yol izlenebilir :

  • Rehnin paraya çevrilmesi veya
  • Haciz

Rehin paraya çevrilerek takip yapılacaksa şöyle bir yol izlenir:

  • Önce konut satışı yapılır.
  • Sonra elde edilen bedelden kalan borcu aşan kısım tüketiciye ödenir.
  • Tüketici veya zilyetliği elinde bulunduran üçüncü şahıslar konutu tahliye ederler.
  • Tüketiciler ayrıca kredi taksitlerinin zamanında ödenmemesi durumunda bankanın yollayacağı ihbarname ve ihtarnameye ilişkin masrafları ödemek durumunda kalırlar.

Kredi kullanım aşamasında işsizlik ve hayat sigortası yapılması kredi geri ödeme sorunlarını asgariye indirecektir.

Kredi için şahsi teminat verildiği hallerde banka ancak, asıl borçluya ve diğer teminatlara başvurduktan sonra kefilden borcun ifasını isteyebilir.

Konut Kredisi Hesaplama

Konut Arama Durumu

Kredi Tutarı

Vade